ĐI TU Đi tu chẳng phải chán đời Đi tu cốt để chuyển đổi tánh tâm

ĐI TU.
Đi tu chẳng phải chán đời.
Đi tu cốt để chuyển đổi tánh tâm.
Đi tu chẳng mọ tiếng thơm.
Đi tu chỉ để âm thầm độ tha.
Đi tu thức giấc nam kha.
Đi tu để thoát ái hà mênh mông.
Đi tu không muốn thần thông.
Đi tu chẳng để cậy trông người đời.
Đi tu không phải theo thời.
Đi tu không để mọi người tôn vinh.
Đi tu chỉ một niềm tin.
Đến bờ giải thoát, vô minh đoạn lìa.
Đi tu tìm một lối về.
Nghìn năm mây trắng bốn bề thênh thang.
NHƯ NHIÊN.
Thầy Thích Tâm Tuệ

105 Trả lời “ĐI TU Đi tu chẳng phải chán đời Đi tu cốt để chuyển đổi tánh tâm”

  1. Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ? Nam Mô A Di Đà Phật ?

  2. NAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHATNAM MO A DI DA PHAT ♤MEN CHUC♤☆BUOI TOI THAN TAM LUON AN LAC☆

  3. ((¥))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_((¥))__((¥))_Nam Mô A Di Đà Phật_((¥))__((¥))_Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát_((¥))__((¥))_Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát_((¥))__((¥))_Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát_((¥))_

  4. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ? 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍?? 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍?? 卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍? ? Mến chúc Vô Lượng An Lạc?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *