Thông Báo Khai giảng Lớp Học Kinh Pháp Cú do Đại Đức Thích Tâm Tôn giáo thọ Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hoà hướng dẫn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 mỗi thứ Ba tuần đầu tháng và giữa tháng học một tuần nghỉ một tuần Sẽ khai giảng vào ngày giờ đã được thông báo

Thông Báo
Khai giảng Lớp Học Kinh Pháp Cú, do Đại Đức Thích Tâm Tôn giáo thọ Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hoà hướng dẫn, vào lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 mỗi thứ Ba, tuần đầu tháng và giữa tháng ( học một tuần nghỉ một tuần). Sẽ khai giảng vào ngày giờ đã được thông báo.
Kính mời Quý Phật tử phát tâm ghi danh học, để phát triễn tím tâm của mình. A Di Đà Phật
Thích Huệ Giáo kính thông báo

2 Trả lời “Thông Báo Khai giảng Lớp Học Kinh Pháp Cú do Đại Đức Thích Tâm Tôn giáo thọ Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hoà hướng dẫn vào lúc 19 giờ đến 20 giờ 30 mỗi thứ Ba tuần đầu tháng và giữa tháng học một tuần nghỉ một tuần Sẽ khai giảng vào ngày giờ đã được thông báo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *